tegning

 

Gå til koncert -

og kom glad og beriget

hjem!

 

Næste koncert:

 

Adam Koch og Jonathan Siahaan

 

søn. d. 1. marts. kl. 15

 

Kulturarkaden

 

 


Følg os på Facebook Tryk
facebook caecilia

Referat af generalforsamlingen 2019

1.   Valg af dirigent

Carsten blev valgt

2.   Valg af referent

Lisbeth blev valgt

3.   Valg af stemmetællere

Ute og Finn blev valgt

4.   Beretning

Foreningen har en solid økonomi, hvilket gør os i stand til at råde ret frit. Vi har oplevet en mindre nedgang i antallet af medlemmer og besøgende til koncerter. Vores lokale Storstrøms Symfoniorkester er desværre blevet nedlagt i det forløbne år. Vi har opnået en treårig aftale med kommunen om støtte på 85.000 kr. årligt – vi er glade og taknemmelige for det samarbejde, vi har med Vordingborg Kommune.

I årets løb er afholdt 12 gode koncerter, mange med internationale kunstnere, samt en operatur til Oslo. Vi har et spændende samarbejde med Orenæs Saloner og med Opera i Vordingborg.

Beretningen blev godkendt.

5.   Regnskab

Vi havde budgetteret med et underskud , men indtægterne blev mindre og indtægterne har været større end forventet, så vi slutter med et resultat på 12.743 kr.

Ingen kommentarer til regnskabet – det blev godkendt.

Budget 2019

Vi har engageret Pigekoret, så vi forventer en noget større entréindtægt, men også tilsvarende højere kunstnerhonorar.

Budgettet er godkendt.

6.   Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen

Kontingentet fortsætter uændret

7.   Indkomne forslag

Ingen forslag

8.   Valg

Følgende er på valg: Mogens, Lutz, Lisbeth. Alle modtager genvalg.

De blev alle genvalgt.

2 suppleanter er på valg: Lone, Troels. De modtager genvalg.

2 andre stillede op til posten: Dorthe, Anna Schou

Der uddeltes stemmesedler og de tilstedeværende medlemmer (15) stemte på 2 personer:

Dorthe 11 stemmer, Anna 8 stemmer, Troels 7 stemmer, Lone 4 stemmer.

Dorthe og Anna modtog posten som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

1 revisor på valg: Henning Ingerslev. Han blev genvalgt.

1 revisorsuppleant: Grete Brinck-Møller. Hun blev genvalgt.

9.   Eventuelt

Der blev stillet spørgsmålet: Kan man som frivillig være medlem af repertoireudvalget? Formanden bekræftede dette.

                                                  Lisbeth B. Poulsen

Formandens beretning

Året 2018 har i Musikforeningen Cæcilia først og fremmest været præget af stabilitet på de fleste områder. Vi har i lighed med de sidste adskillige år kunnet glæde os over en solid økonomi, som har sat os i stand til at handle rimeligt frit, når vi skulle sammensætte foreningens sæsonprogram.

Imidlertid har vi i 2018 for første gang i foreningens historie kunnet konstatere en mindre nedgang i medlemstallet og et mindre fald i antallet af solgte billetter til vores koncerter.  I bestyrelsen har vi endnu ikke haft lejlighed til at forsøge at finde frem til årsagerne til dette fald.  Mit bud på en årsag kan være, at vi i 2018 kun havde tre kammerkoncerter på Rødkilde på Møn.  Ottekanten var optaget af andre arrangementer, når vi havde behov for at bruge rummet.  Vi må nok konstatere, at Musikforeningen Cæcilia har sit største og mest trofaste publikum boende på Møn, og at vi pga lokaleproblemet svigtede dette publikum.

Når jeg nu er i gang med reduktioner og tilbagegang, må jeg også nævne situationen for vores symfoniorkestre.  Helt galt er det gået for Storstrøms Symfoniorkester, som vi er vant til at have besøg af 2 gange om året, hvor det har leveret festlig og munter nytårskoncert og en mere seriøs symfonikoncert.  Orkesteret er lukket nu – dels pga vigende støtte fra kommunerne i det gamle Storstrøms Amt, og dels fordi der pga den generelle økonomiske og kulturelle udmarvning af vores område ikke findes et tilstrækkeligt antal dygtige amatørmusikere til at holde orkesteret kørende.

Vores andet symfoniorkester – det professionelle Copenhagen Phil – kæmper for livet efter voldsomme  nedskæringer. Orkesteret er præget af en beundringsværdig vilje til overlevelse, og vi har da også en aftale med dem om en nytårskoncert i januar 20.

Så fik vi overstået de punkter, der i moderne sprogbrug kaldes udfordringer.   Meget andet er gået rigtig godt for foreningen.  Allerførst skal nævnes, at vi nu har indgået en treårig aftale med kommunen om en årlig støtte på kr. 85.000.  Til gengæld skal foreningen selvfølgelig arbejde videre i overensstemmelse med formålsparagraffen i vedtægterne og i forlængelse heraf fokusere særligt på følgende punkter:

  • Der bør afprøves/eksperimenteres med aktiviteter/koncerter på andre lokationer, f.eks. forsamlingshuse, virksomheder, ældrecentre – geografisk i hele kommunen.
  • Der opfordres til øget samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Allerede inden aftalen blev indgået havde vi i bestyrelsen drøftet mulighederne for i nogle situationer at bringe den klassiske musik ud til befolkningen i stedet for at trække befolkningen ind i den klassiske musiks lokaler.  Vi vil med andre ord forsøge at arrangere minikoncerter i f. eks. de store dagligvareforretninger, i sportshaller, på uddannelsesinstitutioner, på plejehjem osv. Foreløbig kalder vi dette projekt ”Klassisk i Krogene”  Den treårige aftale giver foreningen optimale økonomiske muligheder for i god tid at planlægge de kommende koncerter.  Som formand for Cæcilia må jeg sige, at vi har et forbilledligt samarbejde med kommunen og vores politikere. Dette samarbejde bør vi være meget taknemmelige for.

I 2018 arrangerede vi 12 velspillede og velprogrammerede koncerter. Ingen af dem skal særlig fremhæves, men jeg skal da lige nævne, at året var præget af en række fornemme besøg fra udlandet.  Vi lagde ud med Brahms Trioen fra Moskva.  Senere fulgte pianisten Gilbert De Greve fra Belgien, Leipziger Streichquartett fra Tyskland og Pål Eide, som godt nok bor i Danmark, men som jo er nordmand.

I foråret gennemførte vi sammen med Kunstforeningen en opera/kunsttur til Norge.  Vi fik en fin oplevelse i den nye opera i Oslo med Mozarts Don Giovanni, og vi besøgte byens to store kunstmuseer, og vi havde selvfølgelig masser af dejligt samvær - især på båden frem og tilbage mellem København og Oslo.

I 2018 indledte vi samarbejdet med Orenæssalonerne om Vinterrejseforestillingerne, som i øjeblikket spiller på Masnedøfortet.  Jeg har som formand haft meget glæde af samarbejde med en konceratarrangør lige på den anden side af Storstrømmen.  Et samarbejde med en ide- og initiativrig kollega kan kun være givtigt.

Musikforeningen er fortsat engageret i foreningen Opera i Vordingborg, som står for operaforestillingerne med Den Jyske Opera.  Disse forestillinger skulle gerne sammen med Sommeroperaen på Slotstorvet gøre Vordingborg til et lille operasmørhul.  Vi har kæmpet lidt for foreningens økonomiske overlevelse, men fremtiden ser stadig lysere ud.

                                                                                       Mogens Frandsen

Musikforeningen Cæcilias vedtægter.

§1 Navn og virkeområde
Foreningens navn er Musikforeningen Cæcilia. Virkeområdet er Vordingborg kommune.
§2 Formål
Foreningens formål er at fremme kendskabet til og glæden ved klassisk musik, herunder nyere musik. Til dette formål afholder foreningen koncerter og musik-oplysende virksomhed.


§3  Foreningens ledelse

A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer der vælges  af generalforsamlingen. Det tilstræbes, at ledelsen geografisk repræsenterer hele kommunen. Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem.
Ved formandens fravær  tegnes foreningen af næstformand og to bestyrelsesmedlemmer.
B. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 4 medlemmer er på valg på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal. 
C. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter.
D.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
E. Bestyrelsen kan overdrage afgrænsede opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen

§5Regnskab Regnskabsåret er 1. januar – 31. december

§6 Forpligtelser
For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen medlemmer har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§7 Revision A. Regnskabet revideres af en revisor, valgt af generalforsamlingen. Der vælges tillige en revisorsuppleant.


§8 Generalforsamling
A
.Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
B.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
C.Generalforsamlingen bekendtgøres til medlemmerne og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
D.Afstemning foregår ved håndsoprækning; dog skal afstemningen foregå skriftligt, såfremt mindst 10% af de fremmødte medlemmer  forlanger det.
E.Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. 
F.Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt. 
G.Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1.  Valg af dirigent
2.  Valg af referent
3.  Valg  af stemmetællere 
4.  Beretning 
5.  Regnskab 
6.  Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen
7.  Indkomne forslag
8.  Valg 
9.  Eventuelt

H. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. 
I.Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af  bestyrelsen og skal tillige finde sted, såfremt 1/3 af foreningens  medlemmer indsender skriftlig anmodning herom. Bekendtgørelse og indkaldelse som til den ordinære generalforsamling.


§9 Vedtægtsændringer 
Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge på generalforsamlingen og kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer tilslutter sig.


§10 Foreningens opløsning

A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
B. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen.  
C. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for kulturelt arbejde i virkeområdet.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Stege mandag d. 13. december 2004 Rettet på generalforsamlingen den 19.februar 2007 (§ 1 og § 3)