tegning

 

Gå til koncert -

og kom glad og beriget

hjem!

 

Næste koncert:

 

Ensemble Storstrøm: Nytårskoncert

 

søndag d. 21. jan. kl. 15

 

Magasinbygningen, Rosenfeldt Gods

 

 


Følg os på Facebook Tryk
facebook caecilia

Mødereferat fra generalforsamling i Musikforeningen Cæcilia mandag d. 6.marts 2017 kl. 19 i Kulturarkaden.

1.       Valg af dirigent.

Finn Ihlemann blev valgt

2.       Valg af referent.

Ute Kock blev valgt

3.       Valg af stemmetællere.

Ville blive taget op, hvis det blev nødvendigt.

4.       Beretning.

Bestyrelsen blev præsenteret for de fremmødte. Vedrørende projektet Kulturstyrke: Musikforeningen Cæcilia var blevet præsenteret for deltagerne i projektet samme dag.  Se i øvrigt bilag.  Beretningen blev godkendt.

5.       Regnskab.

Regnskabet blev fremlagt af kassereren.  Den kommende forhøjelse af billetpriserne er ikke indregnet i budgettet.  Regnskabet blev godkendt.

6.       Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen havde indstillet uændret kontingent.  Uændret kontingent på kr. 150 pr år blev vedtaget.

7.       Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag

8.       Valg.

Mogens Frandsen, Lisbeth Barüel og Lutz Crenzien blev genvalgt.  Helle Nørgaard havde ønsket at udtræde af bestyrelsen.  Hendes plads blev overtaget an Anni Nielsen. Troels Tunebjerg og Lone Greve blev valgt til de to suppleantposter.  Henning Ingerslev og Grethe Brinck-Møller blev genvalgt til henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

9.       Eventuelt.

Medlemmer indbydes til at deltage med løsning af opgaver i foreningen.  Medlemmer også velkomne til at fremsætte repertoireforslag.  Der blev fremsat ønske om tidlig musik: Barok- og middelaldermusik.

Formanden takkede Helle Nørgaard for arbejdet, som hun havde lagt i Musikforeningen gennem årene.  Særlig fremhævede han den  gavn, foreningen havde haft af Helles store viden om klassisk musik. 

Formandsberetning 6.marts 2017

Det er med fornøjelse, jeg endnu en gang kan aflægge en formandsberetning, som rummer en række punkter, der som beskriver, at arbejdet med udbredelse af klassisk musik i det sydsjællandske går fremad.  Musikforeningen Cæcilias formålsparagraf lyder:

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og glæden ved klassisk musik, herunder nyere musik. Til dette formål afholder foreningen koncerter og musik-oplysende virksomhed.

Alt, hvad vi laver i Musikforeningen skal understøtte formålet, og alt hvad vi foretager os i foreningen, skal kunne begrundes her.

Der har været en udvikling i medlemstallet fra 190 i 2015 til – ja hør nu: 191 i 2016!!  Der må klappes.

En helt anderledes udvikling har der været i indtægterne for billetsalget.  I 2015 blev det til kr. 64.317 og i 2016 72.572.  En udvikling som kan begrundes i et højere antal tilhørere til et højere antal koncerter.  I øvrigt vil jeg overlade til kassereren at fremlægge og kommentere regnskabet.

I 2016 lagde vi ud med en nytårskoncert med Ensemble Storstrøm og Sofie Elkjær i Den Bøhmiske Hal i Stege.  Jeg vil ikke nævne alle årets 17 koncerter, men kun fremhæve nogle få.  D. 13. marts havde vi besøg af Dreamers Circus i Kulturarkaden.  De, der oplevede koncerten, husker den tydelig for det inciterende og smukke program bestående af ny cross-over musik. D. 3.april kom de fire ”Nightingales” til Ottekanten med en dejlig koncert.

Efter sommerferien blev ballet som sædvanligt åbnet med Borgkoncerten på slotspladsen i Vordingborg.  Koncerten havde nu fået nyt navn:  Sommeropera på Slotstorvet -eller blot Sommeropera.  I september fik vi besøg fra Italien – Quartetto di Venezia i Vordingborg Kirke.  D. 8. oktober kom Copenhagen Phil forbi med en  ”Koncert Med Mere”.  Her spiller lokale musikskoleelever sammen med de professionelle musikere, og det er tydeligt at se, hvor stort et indtryk dette gør på de unge musikanter.  Alene pga deres oplevelse er disse koncerter i den grad værd at satse på. I slutningen af november kom Trio Con Brio forbi med småbørn og stor musik.  Vi sluttede året i Præstø Kirke i selskab med Ensemble Storstrøm og Louise Fribo.

I det forgangne år, arbejdede vi ud over med koncerterne også med andre aktiviteter, som skal være med til at fremme musikinteressen.  En af disse aktiviteter er projektet ”Kulturstyrke”, hvor langtidssygemeldte med stresssymptomer eller depressioner i stedet for arbejdsprøvninger tilbydes adgang til de kulturtilbud, området kan byde på.  Hver uge samles gruppen til billedkunstaktiviteter og i en læseklub.  Desuden tilbydes introduktion til teater, museums og musikverdenen, og deltagerne i projektet får adgang til de deltagende foreningers arrangementer.  Første hold i denne forsøgsordning er igennem forløbet om et par uger.  Musikforeningen Cæcilia er en aktiv bidrager i projektet.

En anden aktivitet har været at få etableret grundlaget for Den Jyske Operas forestillinger på Panteren i Vordingborg.  Der har her naturligvis været tale om et stort forberedende stykke arbejde.  I begyndelse af året overgik dette arbejde til en nydannet bestyrelse med navnet ”Opera i Vordingborg”.  Bestyrelsen består af to medlemmer fra Teaterforeningen Bøgestrømmen, to medlemmer fra DGI Huset Panteren og to medlemmer fra Musikforeningen Cæcilia.  I november løb den første forestilling af stablen og næste lørdag d. 18.marts slår Panteren igen dørene op for operapublikummet.  Det ser ud som om, operaforestillingerne i Vordingborg kan få økonomisk fodfæste og dermed blive en fast tilbagevendende begivenhed i byen.

Så skal jeg fortælle jer, at Cæcilia er kommet på Facebook.  Tak til Leif Schack- Nielsen, fordi han tager sig af denne opgave.  Og når jeg nu er i gang med at takke, skal jeg også nævne det store arbejde, som Karsten Blem gør for foreningen.  Cæcilia har skriftet grafisk udseende til det meget bedre, synes vi.  Det skyldes ikke mindst Karstens indsats, som også har medført, at vore øvrige tryksager mv. har fået et opdateret look.  Tak til Karsten for det.

Der skal også lyde tak til Hildegard Ihlemann, fordi hun trofast sammen med Inger Drachmann passer kontakten til Copenhagen Phil.  Denne kontakt samt tilrettelæggelsen af koncerterne med orkesteret er i de allebedste hænder.

Tilslut skal nævnes, at bestyrelsen har besluttet at hæve billetpriserne til koncerterne med 20 kr. for både medlemmer og ikke-medlemmer.  Grunden til dette er, at foreningen gerne vil arbejde hen imod en så stor selvfinansiering af aktiviteterne som muligt. Vi vil altså med andre ord reducere foreningens afhængighed af tilskud ude fra.

Til allersidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for ualmindelig hyggeligt, effektivt og sjovt samarbejde i det forløbne år.

                                                                                                             Mogens Frandsen